(0282) 652 34 33
 
 
 
Çevre Danışmanlık

   

   21/11/2013 tarihinde yayınlanan 28828 sayılı Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliği’nce; Faaliyet sahipleri Çevre Görevlisi Çalıştırmak veya Çevre Danışmanlığı Hizmeti almak zorundadır.

 

    Rimay Çevre Danışmanlık, Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere Bakanlık tarafından "ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ" ile yetkili kılınmıştır.

 

     Rimay Çevre Danışmanlık olarak çevre danışmanlık hizmeti kapsamında aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir;


   Firmamız hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakta, Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamaktadır.

     İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekte, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmaktadır.

 

     Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin;

 

 EK-I (Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler) kapsamındaki faaliyetler en az 2 çevre görevlisini veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadır. 
 EK-II (Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler) kapsamındaki faaliyetler ise en az 1 çevre görevlisini kendi bünyelerinde istihdam etmek veya Çevre Danışmanlık Hizmeti almak zorundadırlar.

 

   Bu kapsamda firmamız tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 de olması durumuna göre yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, çevre görevlimiz tesisiniz de görevlendirilecektir.

 

Çevre Görevlisi Hizmetimiz Kapsamında Firmamız;

 

      Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,

      Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,

   Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,

     Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,

      Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,

      Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisansve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,

              İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,

​​​​      Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;

              Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,

              İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,

      Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla,

yükümlüdür.