(0282) 652 34 33
 
 
 
Çevre İzin ve Lisans

    Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile işletmeler kirletici vasıfları dikkate alınarak iki liste altında toplanmışlardır.

 

 a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler  

 b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

    Yönetmelik Ek listelerinde yer almasına rağmen, getirilen muafiyetler ile izne tabi olmayan tesislerin ise  çevre görevlisi bulundurmaları ve çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümleri sağlamaları gereklidir.

 

    Ülkemizde, planlanan ve bir kısmı uygulamaya geçen e-devlet projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki ayağı olan e-çevre izinleri, bu yönetmelik ile izin/lisans başvurularını elektronik ortama taşımış ve başvuruların çevrimiçi izin portalı üzerinden yapılmasını sağlamıştır. Bu yönetmelik kapsamında çevre izni/ çevre izni ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerini göre iki, kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan ilki, ‘çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 listesinde yer alanlar), diğeri ise ‘çevreye kirletici etkisi olan işletmelerdir (Ek-2 listesinde yer alanlar). Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmelerin çevre izni/çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

    01.01.2011 itibariyle, izin/lisans başvuru işlemlerini işletmeler adına çevre görevlisinin yapması zorunlu hale gelmiştir.

 

Çevre İzin aşamasında izlenecek adımlar şu şekildedir:  

1. adım izin konusu ile ilgili olarak özel belgelerin hazırlanması
2. adım ortak belgelerin hazırlanması
3. adım ise izin aşamasının tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin sunulması

 

Çevre İzin Konuları :

 

 Hava Emisyon

 Çevresel Gürültü

 Atıksu Deşarjı

 Derin Deniz Deşarjı

 

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler;
  EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.