(0282) 652 34 33
 
 
MELBES Uygulanması Hakkında Bakanlık Makam Oluru

      Bilindiği üzere, Bakanlığımızca yürütülecek Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine (MELBES) geçilmesi çalışmaları sürmekte olup, söz konusu Sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2. 100 Günlük Eylem Planı'nda da yer almış olup, 16 Şubat 2019 tarihinde uygulamaya alınacaktır. Bu çerçevede; 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği' nin 42 inci Maddesi birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir." ve "Laboratuvarlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerinde, mevcut ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ, genelge, talimat, olur, rehber niteliğindeki dokümanlara, Bakanlık internet sitesindeki duyurulara ve bu Yönetmeliği uygulamak için oluşturulacak programlara, belirlenecek süre içerisinde uymak zorundadır." hükümlerine dayanılarak; çevre alanında toplam ve parametre bazında iş hacminin belirlenebilmesi, arz, talep dengesinin oluşturulması ve Sistemin uygulamaya alınmasıyla birlikte geçiş aşamasında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla, Ek’ te yer alan 13.02.2019 tarih ve 35635 Sayılı Bakanlık Makam Olur’ u alınmıştır. Bu kapsamda laboratuvarların Ek’ te yer alan Bakanlık Makam Oluru‘ na hassasiyetle riayet etmesi; Önemle Duyurulur…

 

BAKANLIK OLUR KARARI


13.02.2019